My Conrad Family Tree

The Family of Helen and Dan Conrad

Steen BASSE

Steen BASSE

Male Abt 1332 - 1383  (~ 51 years)

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Steen BASSE 
  Born Abt 1332  Tybjerg, Præstø Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Occupation Ridder og rigsraad 
  Occupation Ridder til Svenstrupgård 
  Died 1383  See Notes Find all individuals with events at this location 
  Person ID I318  Conrad Jenssen Family Tree
  Last Modified 19 Jun 2013 

  Father Johannes BASSE,   b. Abt 1300,   d. Aft 1355  (Age ~ 56 years) 
  Relationship Natural 
  Mother KIRSTEN,   b. Abt 1305 
  Relationship Natural 
  Married Abt 1329  Hunseby Find all individuals with events at this location 
  Family ID F283  Group Sheet  |  Family Chart

  Children 
   1. Tyge Stensson BASSE, til Tybjerg og Hverringe,   b. Abt 1350, Tybjerg, Præstø Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1408  (Age ~ 59 years)  [Natural]
   2. Peter Steensen BASSE  [Natural]
  Family ID F280  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  COA-BA_1.jpg
  COA-BA_1.jpg

 • Notes 
  • Basse.

   Dette Navn førtes i det 14de Aarhundrede af en mægtig og anseet sjællandsk Familie, der utvivlsomt har taget Navn efter sit Vaaben: et afhugget hvidt Vildbassehoved i blaat Felt. Af denne Familie var Hr. Jacob Basse, der var Medlemaf det Rigsforstanderskab, som Kong Valdemar Atterdag 1352 indsatte til at styre Riget under sin Fraværelse i Tydskland 1 ). Ogsaa Hr. Jacobs Brødre, hvoraf flere havde Sæde i Rigens Raad, og deres Afkom vare anseelige Mænd, der spillede en betydelig Rolle deels paa Grund af deres store Jordegodsbesiddelser og deels paa Grund af de Stillinger,de indtoge 2 ). Slægtens Blomstring var dog kun af kort Varighed. Flowering race was only of short duration. Ved Aar 1435 synes den paa Mandslinien at have været indskrænket til Hr. Jacobs Brodersøns Søn, Hr. Steen Basse den Yngre, og dennes Søn Jes Basse. Sønnen døde kort efter, vistnok ugift, og Hr. Steen Basse vilde saaledes blive den, med hvem Vaabnet skulde nedlægges i Graven.

   This name was carried into the 14th century by a mighty and esteemed Zealand Family, which has undoubtedly been named after his weapon: a severed head in white tomboy blue field. Of this family was Mr. Jacob Basse, who was Medlemaf det Rigsforstanderskab, as King Valdemar IV 1352 inmates to control the Empire during his absence in Tydskland 1). Even Mr. Jacobs brothers, several of which had a seat in Rigens Raad and their Offspring product sizeable men who played a significant role partly because of their large estates possessions and partly because of the positions they occupied 2). By year 1435 it appears that the male line was restricted to Mr. Jacob's brother, sons, son, Mr. Steen Basse the Younger and his Son Jes Basse. The son died shortly after, probably unmarried, and Mr. Steen Basse would thus be the one with whom the weapon was to be laid in the grave.

   1) Hvitfeld pag. 1) Hvitfeldt pag. 506. 506.

   2) cfr. Ny dansk Magazin VI, p. 264 etc. New Danish Magazine VI, p. 264, etc.
   Side 607 Page 607

   For nu i det Mindste at bevare sit Navn fra at uddø, gav Hr. Steen Basse, efter Slægtebøgernes Beretning, Hr. Torben Bille til Allinge, der var gift med hans Søsters Datter, Fru Sidsel Ovesdatter Lunge, betydeligt Jordegods, der siges Søholm 1 ) og 12 Læster Korn, paa det Vilkaar, at en af Hr. Torbens Sønner skulde opkaldes efter Hr. Steen Basse. Det er andetsteds 2 ) paavist, at denne Beretning synes at forholde sig rigtig, idet Hr. Steen Basse i 1446 paa SjællandsLandsthing tilskjedede Hr. Torben alt sit Kjøbe- og Pante-Gods i Sjælland. Hr. Torben Bille lod da ogsaa en Søn døbe Steen Basse, og Hr. Steen Basses Valg var i og for sig ikke ilde til Opnaaelse af hans -Øiemed at bevare sit Navn fra at uddø, eftersom Hr. Torben Billes Søn Steen Basse blev Stamfader for en talrig Slægt, som endnu den Dag i Dag blomstrer, men Basse-Navnet er forlængst bortkastet.Allerede Hr. Torbens Søn kaldte sig kun sjelden Steen Basse, langt oftere Steen Bille eller Basse Bille, og hans Børn og Efterkommere brugte kun Navnet Bille. OgsaaSøholm gik snart over til andre Linier af Bille-Slægten, og kun Fornavnet Steen, der er gaaet i Arv i den paagjældendeLinie til vore Dage, minder om gamle Hr. Steen Basse og hans Forsøg paa at knytte sit Navn til Slægten Bille. Man skulde ellers fristes til at tro, at Hr. Steen selv har havt en Fornemmelse af, at de Biller, som vare en anseet og talrig Slægt, der alt i lang Tid selv havde brugt Stammenavn, snart vilde føle sig fristede til at lade Basse- Navnet fare og holde sig til deres fædrene Navn; thi der berettes, at han ogsaa gav Gods til sin anden Søsters EfterkommerepaaVilkaar, at de skulde antage Navnet Basse.

   For now at least, to preserve his name from extinction, gave Mr. Steen Basse after genealogies Report, Mr. Torben Bille to Allinge, who was married to his sister's daughter, Mrs. Sidsel Ovesdatter Lung, considerable estate, who said Søholm 1 ) and 12 Read Grains on the condition that one of Mr Torben's sons was named after Mr Steen Basse. It is elsewhere 2) demonstrated that this report seems correct just as Mr. Steen Basse in 1446 in Zeeland country thing tilskjedede Mr Torben all his buying and deposit-Gods in Sealand.
   Mr Torben Bille then had also a son baptized Steen Basse, and Mr. Steen Basses choice was in itself not bad for ensuring his-Øiemed to preserve his name from extinction, since Mr. Torben Bille's son, Steen Basse, was the father of a numerous family, who still to this day flourishes, but Basse-name is long bortkastet.Allerede Mr Torben's sons called themselves seldom Steen Basse, far more often Steen Bille or Basse Bille, and his children and descendants only used the name Bille . OgsaaSøholm soon went over to other lines of Bille-race, and only first name Steen, who has been passed in the paagjældendeLinie to our times, is reminiscent of old Mr. Steen Basse and his attempt to attach his name to the race Bille.
   One would otherwise be tempted to believe that Mr. Steen himself had a feeling that the Billes that were an esteemed and numerous family, all of which for a long time had used the tribe name, would soon feel tempted to let Basse - Name danger and stick to their ancestral name, for there is reported that he also gave the Manor to his other sisters, EfterkommerepaaVilkaar, that they should assume the name Basse.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.

Maintained by The Conrad Family.