My Conrad Family Tree

The Family of Helen and Dan Conrad

Anders (Madssøn) MADSEN

Male 1609 - 1670  (61 years)


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Anders (Madssøn) MADSEN 
  Born 1609  Haderslev Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 1670  Tonsberg, Norway Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1436  Conrad Jenssen Family Tree
  Last Modified 19 Jun 2013 

  Father Mads PEDERSSØN 
  Relationship Natural 
  Mother Tina ANDERSDATTER 
  Relationship Natural 
  Family ID F946  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Catarina (Karen) Olufsdatter STRANGER,   b. 10 Mar 1617, Tonsberg, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 04 Oct 1698, Tonsberg, Norway Find all individuals with events at this location  (Age 81 years) 
  Married 11 Jan 1635 
  Children 
   1. Mathias DE TONSBERG,   b. 1638, Tønsberg, Vestfold, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 1705, Bergen, Hordaland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age 67 years)
   2. Oluf TONSBERG,   b. 1636,   d. 1669  (Age 33 years)  [Natural]
   3. Stig TONSBERG,   b. 1646,   d. 1690  (Age 44 years)  [Natural]
   4. Kirsten TONSBERG,   b. 1637,   d. 1701  (Age 64 years)  [Natural]
  Family ID F530  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • http://runeberg.org/dbl/17/0436.html

   Anders Madsen was the son of a Danish merchant. At age 17 he was employed by the overlord Gunde Lange on the Sem estate. Making good use of his abilities, he became a competent landowner, ship owner and lumber merchant. He married the daughter of the county's chief administrator, and became mayor of Tønsberg at age 29.

   http://www-bib.hive.no/tekster/tunsberg/gunnarsbo/del9.html
   http://www.slekt.org/books/schneider/4.html

   http://www.vestfold-slekt.net/andebu/bygdebok/jorddrotter/madssoen.html Biography

   Herre-Skjelbred (Lord Skjelbred) Farm
   http://andebu.info/tema/bygdebok/herre_skjelbred.htm
   The name is pronounced sji'llbræi (or sji'llbre). Den opprinnelige form må i gno. The original form must gno. ha vært Skjaldbreiðr. Betydningen er «bred som et skjold», noe som jo passer godt på de brede, flate jordene her oppe. have been Skjaldbreiðr. The meaning is "wide as a shield", which the fits on the wide, flat fields here. Navnet forekommer over store deler av landet og finnes i Vestfold også i Stokke og Sandar. The name occurs in many parts of the country and in Vestfold in Stokke and Sandar. Det skrives 1323 Skjælldbræid, 1637 Skielbred, 1668 Herre-Skielbredt, 1723 Herreschielbred, 1801 Schilbred, 1838 Herre-Skjældbred, 1865 Skilbred, 1888 og senere Herre-Skjelbred. Forleddet Herre- er satt til, fordi gården i eldre tid var en adelig setegård. The printed 1323 Skjælldbræid, 1637 Skielbred, 1668 Lord Skielbredt, 1723 Herreschielbred, 1801 Schilbred, 1838 Lord Skjældbred, 1865 Skilbred, 1888 and later Lord Skjelbred. Forleddet Lord is set to, because the farm in earlier times was a noble seat of court .
   ...
   For certain who owned Skjelbred, we know not until the 1600's. Men navnet Herre-Skjelbred viser at gården i gammel tid har tilhørt adelsmenn (herrer) og derfor vært frigård, dvs. hatt skattefrihet. But the name of Lord Skjelbred shows that the farm in ancient times belonged to nobles (lords) and, therefore, been Frigaard, that had tax-free.
   ...
   Approx. 1620 eies Herre-Skjelbred av slekten Rosenkrantz (om denne, se L. Berg, «Andebu», s. 304-05), som det er grunn til å tro også hadde eid gården på 1500-tallet. 1620 Men's owned-Skjelbred of the genus Rosenkrantz (this, see L. Berg, "Andebu, p. 304-05) that there is reason to believe had owned the farm in the 1500s. I Jakob Rosenkrantz' barns jordebok fra 1625 finnes følgende fortegnelse over «Skjelbred-godset» (hovedbølet med underbruk): In Jacob Rosenkrantz 'children's land register from 1625, the following list of "Skjelbred-goods" (hovedbølet with underbruk)
   ...
   Even in 1628 seen Lord Skjelbred to be Rosenkrantz'enes ownership. Men et par år etter skal arvingene etter Jakob Rosenkrantz ha skiftet sitt norske jordegods mellom seg, og straks etter skal det meste av det være solgt. But a few years after the heirs of Jacob Rosenkrantz have changed their Norwegian lands between them, and presently the most of it is sold. Den neste eier av Skjelbred som vi hører om, er Morten Lauritssøn på Skaugum i Asker, sorenskriver i Asker og Bærum. The next owner of Skjelbred that we hear about is Morten Lauritssøn at Skaugum in Asker, judge in Asker and Bærum. Når han kjøpte gården og av hvem, vet vi ikke, men antagelig er det av Jakob Rosenkrantz' arvinger. When he bought the farm and by whom, we do not know, but probably it is of Jacob Rosenkrantz 'heirs. Morten Lauritssøn selger Skjelbred med underbruk i 1647 for 800 rdl. til eieren av Fossnes i Arnadal, Morten Lauritssøn sell Skjelbred with underbruk in 1647 for 800 rdl. to the owner of the Fossnes Arnadal,
   ...
   Preben von Ahnen did, however, as many nobles at this time, now in serious financial difficulties. Noen av de gårdene som i 1649 hadde stått oppført under Skjelbred-godset, solgte han: Østre Flåtten og Østre Høyjord til Ida Lange, Møyland til oppsitteren, Bjuerød og Askjem først på 1660-tallet til sogneprest Jens Skabo. Some of the farms in 1649 had been listed Skjelbred-estate, he sold: East and East Flåtten Høyjord to Ida Lange, Møyland to oppsitt shoulder, and Bjuerød Askjem first in the 1660s to minister Jens Skabo. Av de andre gårdene måtte han etter hvert til borgermester Anders Madsen i Tønsberg pantsette Store-Dal, Lille-Dal, Hynne, Einarsrød, Halum og Våle. Of the other farms he would eventually mayor Anders Madsen in Tønsberg pledge Big Valley, Little Valley, Hynne, Einarsrød, Halum and Våle.

   I en jordebok fra 1661 gis bl.a. In a land register of 1661 provided, among other things disse opplysninger om Herre-Skjelbred: These details about Lord Skjelbred:
   ...
   Skjelbred-goods is therefore now gone over to Anders Madsen as collateral material, and it emerges that the main house is rented out to farmers. I manntallslisten for 1664 oppgis forpaktningsavgiften til 31 daler. The census list for 1664 stated forpaktningsavgiften to 31 dollars. Hverken Skjelbred eller de andre gårder som var pantsatt til Anders Madsen, ble innløst igjen, men ble dennes faste eiendom. Neither Skjelbred or the other farms that were mortgaged to Anders Madsen, was exercised again, but its fixed assets. Mange av dem tilhørte Madsens arvinger og etterkommere et godt stykke ut på 1700-tallet. Many of them belonged to Madsen's heirs and descendants of a long way out in the 1700s. Fra ca. From approx. 1661 kan vi da regne med at Herre-Skjelbred med underbruk er gått over fra adelsmannen von Ahnen til byborgeren Anders Madsen, et bevis på at borgerskapet nå for alvor begynner å få overtaket over adelen. 1661 can we expect the Lord Skjelbred with underbruk has passed from the nobleman von Ahnen to city dwellers Anders Madsen, proof that the bourgeoisie now seriously starting to get the upper hand over the nobility.

   Anders Madsen, denne legendariske sønderjyde, borgermester i Tønsberg, et forretningsgeni av uvanlig støpning, som ved sin jernvilje, sin arbeidsomhet og pågåenhet arbeidet seg opp til å bli en av landets rikeste menn, eide nå Herre-Skjelbred til sin død i 1670. Anders Madsen, this legendary sønderjyde, mayor of Tønsberg, a business genius of unusual casting, as with his iron will, his diligence and assertiveness worked his way up to become one of the country's richest men, owned the now Lord Skjelbred until his death in 1670.

   Om ham og hans slekt gir L. Berg en fengslende skildring i «Andebu», s. 316-40. Her skal bare nevnes at ifølge L. Bergs overslag hadde Anders Madsen ved sin død i alt jordegods med en samlet skyld av ca. About him and his family gives L. Berg, a captivating portrayal in "Andebu, p. 316-40. This should only be mentioned that according to L.'s estimate had Anders Madsen at his death in all lands with a total of about guilt. 1000 bpd. 1000 BPD. smør og til en verdi av ca. butter and a value of approx. 40 000 rdl., videre hadde han gjeldsfordringer for nesten like så mye, og verdien av løsøre, kontanter, skipsparter, varelagre, bygårder mv til ca. 40 000 rdl., further, he had debt of almost as much, and the value of personal property, cash, ship-party goods store, apartment buildings, etc., to approx. 20 000 rdl., alt i alt en samlet formue på ca. 20 000 rdl., all in an aggregate net worth of approx. 90 000 rdl., som Berg mener skulle svare til henved 3 millioner kroner etter pengeverdien omkr. 90 000 rdl., as Berg believes would correspond to for almost 3 million by the value of money round. 1905. 1905. Hvilke astronomiske tall dette skulle svare til i dag, etter nåværende priser og pengeverdier, er det vel vanskelig å si noe sikkert om. Which astronomical figures, this would correspond to today, the current rates and monetary values, is it hard to say for certain.

   Anders Madsens enke, Karen Olufsdatter (Stranger), som levde helt til 1698, skulle sitte i uskiftet bo, men noe av jordegodset ble solgt, og i 1680-åra ble en hel del skiftet ut til barna. Anders Madsen's widow, Karen Oluf Daughter (Stranger), who lived until 1698, would sit in uskiftet live, but some of the estate land was sold, and in 1680 years was a lot of change out to the children. Slekten ble nå også godkjent som adelig, med navnet (de) Tonsberg. The family was now also approved as a peerage, with the name (de) Tonsberg.

   Den ene halvparten av Herre-Skjelbred gikk til sønnen stiftamtmann Mathias de Tonsberg, hvis enke Anna Catharina Mecklenburg i 1732 solgte bruket til bygselmannen Peder Larsen (se Bruk 1). One half of the Lord Skjelbred went to the Prefect's son Mathias de Tonsberg, whose widow Anna Catharina Mecklenburg in 1732 sold the farm to bygselmannen Peder Larsen (see Use 1). Den annen halvpart gikk til Madsens datter Kirsten Tonsberg, gm viselagmann, assessor Nils Toller. The other half went to Madsen's daughter Kirsten Tonsberg, gm show appeal, Mr. Nils Toller. Denne part ble i 1731 av major Georg Frederik von Krogh i Trondheim (svigersønn til en datterdatter av Kirsten og Nils Toller) solgt til bygselmannen Nils Åsmundsen (se Bruk 2), Senere har Skjelbreds brukere stort sett vært selveiere. This party was in 1731 by Major George Frederick von Krogh, Trondheim (in-law to a granddaughter of Kirsten and Nils Toller) sold to bygselmannen Nils Åsmundsen (see Use 2), Later Skjelbred users generally been owner-occupiers. Se videre under Brukere. Refer to the UsersThis site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2020.

Maintained by The Conrad Family.